Tournament 2016

 

W konkursie zespołów BLUES'owych 4 edycji festiwalu Kielce ROCKują,

Główną Nagrodę 4000zł zdobył zespół MANFREDI & JOHNSON

 GRATULUJEMY!

 

 

W konkursie zespołów BLUES'owych 4 edycji festiwalu Kielce ROCKują 2016,

który odbył się dnia 3 września 2016 roku,

udział wzięli:

 

MARCIN KRUK BAND

 

THE BLUE SOCKS

 

RASPBERRY HILLS

 

MANFREDI & JOHNSON

 

AP BLUES

 

 

 

W konkursie zespołów ROCK'owych 4 edycji festiwalu Kielce ROCKują, 

Główną Nagrodę 4000zł zdobył zespół STEEL FIRE

GRATULUJEMY!

 

 

 

 

W konkursie zespołów ROCK'owych 4 edycji festiwalu Kielce ROCKują 2016,

który odbył się dnia 4 września 2016 roku,

udział wzięli:

 

STEEL FIRE

 

KASYNO

  

 CZWARTA KOLUMNA

 

 CRISTAL TENDOM                         

  

 CARNIVAL HEARSE

 

 BADYLE

 

 

 

 

REGULAMIN

MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU MUZYCZNEGO

KIELCE ROCKUJĄ TOURNAMENT”

 

Ustalenia ogólne

 1. Międzynarodowy Turniej Muzyczny „Kielce Rockują Tournament”, zwany dalej Turniejem, adresowany jest do amatorskich zespołów lub wykonawców muzycznych, zwanych dalej uczestnikami, w dwóch kategoriach: bluesowej i rockowej.

 2. Organizatorami Turnieju jest Stowarzyszenie “Kielce Rockują”.

 3. Uczestnicy zgłaszający się do Turnieju wyrażają jednocześnie zgodę na opublikowanie na stronie http://kielcerockuja.pl/ oraz w mediach nazwy swojego zespołu oraz nadesłanych materiałów audiowizualnych.

 4. Uczestnictwo w Turnieju jest bezpłatne.

 5. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży ani ewentualnego zakwaterowania.

 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:

 • ustalenia w programie kolejności występów podczas Turnieju,

 • dysponowania nadesłanymi materiałami oraz zdjęciami, nagraniami audio oraz wideo z przebiegu Turnieju,

 • zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Turnieju.

 1. Uczestnicy podczas Turnieju wykonują program złożony z własnych, autorskich kompozycji.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utwory oraz ich treść wykonane przez uczestników, niezależnie od tego czy mogą one naruszać prawa autorskie.

 3. Zakazane jest wygłaszanie na scenie, zarówno w utworach, jak i w jakikolwiek inny sposób, haseł, które łamią prawo obowiązujące w RP, a także normy etyczne
  i moralne.

 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do oceny tekstów i zachowania na scenie.
  W razie naruszenie postanowień niniejszego punktu organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odmowy uczestnikom prawa do wykonania takich utworów, bądź prawo do usunięcia uczestnika ze sceny.

 5. Kwalifikacji uczestników dokonuje się na podstawie zgłoszeń nadesłanych na adres: 25-817 Kielce, ul. Łopuszniańska 1 wraz z co najmniej dwoma utworami muzycznymi. Nadesłany materiał muzyczny nie może przekroczyć 30 min. czasu.

 6. Formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem dostępny jest na stronie http://kielcerockuja.pl/ oraz na fanpage’u profilu na portalu Facebook.

 7. Dostarczona organizatorowi karta zgłoszeniowa uczestnika jest równoznaczna
  z akceptacją niniejszego regulaminu.

 8. Zgłaszane utwory powinny być w formacie MP3 lub CD AUDIO.

 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia terminu zgłoszeń uczestników.

 10. Uczestnicy zobowiązane są do posiadania własnych instrumentów (m.in. gitar, wzmacniaczy, instrumentów klawiszowych), z wyłączeniem podstawowego zestawu perkusji, którą organizatorzy zapewniają podczas Turnieju.

 11. Uczestnicy posiadający specjalne wymagania odnośnie sprzętu muzycznego zobowiązani są ująć je w odpowiedniej rubryce podczas rejestracji.

 12. Uczestnicy zobowiązani są do sprawnego zamontowania sprzętu muzycznego przed swoim występem, jak również do sprawnego demontażu bezpośrednio po występie. Organizatorzy zapewniają uczestnikom do 15 minut na rozstawienie i demontaż sprzętu.

 13. Organizatorzy zastrzegają maksymalny czas na zaprezentowanie max. 5 utworów, nieprzekraczających w sumie 30 minut.

 14. Uczestnicy zobowiązani są do stawienia się na próbie sprzętu w dniu koncertu,
  w którym mają wziąć udział.

 15. Nie dopuszcza się do Turnieju uczestników wykonujących utwory z playbacku lub pół-playbacku. W przypadku umyślnego naruszenia niniejszego punktu, organizatorzy mogą ukarać uczestników dyskwalifikacją.

 16. Uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres http://kielcerockuja.pl/ .

 17. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzygają organizatorzy.

 

Przebieg Turnieju

 1. Ogłoszenie Turnieju nastąpi do 11.06.2016 r.

 2. Turniej składa się z trzech etapów dla każdej kategorii muzycznej: blues i rock:

    1. Etap I - preeliminacje:

  • termin zgłoszeń elektronicznych trwa od 15.04.2016 – 15.05.2016 r.,

  • prawidłowo wypełnione i nadesłane w wyznaczonym terminie zgłoszenie jest podstawą do udziału w dalszych etapach Turnieju,

  • kwalifikacja do max. 10 uczestników do II etapu zostanie przeprowadzona przez Komisję weryfikacyjną, składającą się z członków Stowarzyszenia „Kielce Rockują”

  • ogłoszenie listy uczestników II etapu nastąpi na stronie http://kielcerockuja.pl/ oraz na fanpage’u Turnieju w dniu 20.05.2016 r.;

    1. Etap II – eliminacje:

 • umieszczenie trzech utworów każdego z 10 uczestników na stornie internetowej http://kielcerockuja.pl/ oraz na fanpage’u Turnieju,

 • prezentacja utworów i uczestników na antenie regionalnej rozgłośni radiowej,

 • uczestnicy, którzy przejdą do III etapu zostaną wybrani w drodze głosowania internetowego w dniach 29.05.-11.06.2016 r. na fanpage’u Turnieju,

 • do etapu III przejdzie 5 uczestników w każdej kategorii muzycznej
  z największą liczbą głosów,

 • ogłoszenie wyników głosowania i listy uczestników III etapu nastąpi na stronie http://kielcerockuja.pl/ oraz na fanpage’u Turnieju w dniu 11.06.2016 r.;

(3) Etap III –finał:

 • na trzeci etap Turnieju składają się prezentacje uczestników na scenie podczas dwóch dni Turnieju:

 • prezentacja 5 uczestników z kategorii blues w dniu 3.09.2016 r.

 • prezentacja 5 uczestników z kategorii rock w dniu 4.09.2016 r.

 • po każdym dniu prezentacji zostanie wyłoniony jeden uczestnik – laureat Turnieju,

 • Laureata poszczególnych kategorii muzycznych spośród 5 uczestników wyłoni Komisja Turnieju, a także głosy publiczności,

 • Komisję Turnieju w składzie 3 osób powołują organizatorzy spośród artystów
  i krytyków muzycznych oraz losowo wybranej jednej osoby z publiczności,

 • skład Komisji Turnieju zostanie podany w danym dniu prezentacji uczestników poszczególnych kategorii,

 • punkty Komisji Turnieju - każdy ze składu Komisji Turnieju dysponuje 30 punktami, których udziela poszczególnym uczestnikom. Następnie liczona jest średnia arytmetyczna, którą otrzymują poszczególni uczestnicy,

 • punkty publiczności:

 • każda osoba z publiczności dysponuje jednym głosem,

 • głosowanie odbywa się przez wypełnienie otrzymanej przy wejściu karty do głosowania i wrzucenie jej do jednej z oznaczonych urn do głosowania w czasie otwarcia urn,

 • osoba z publiczności, która weszła do składu Komisji Turnieju nie może brać udziału w głosowaniu publiczności,

 • głos oddany w sposób uniemożliwiający ustalenie jednoznacznej woli głosującego, bądź oddany na karcie innej niż karta do głosowania jest nieważny,

 • otwarcie urn następuje po zakończeniu występu ostatniego uczestnika
  i trwa 15 minut,

 • głosy publiczności dostają następujące punkty: największa ilość głosów – 20 pkt., kolejne pomniejszone o 5 pkt od liczby 20, z zastrzeżeniem, że uczestnik z najmniejszą liczbą głosów publiczności otrzymuje 1 pkt,

 • wygrywa uczestnik z największą liczbą punktów, która jest sumą punktów uzyskanych z głosowania publiczności i Komisji Turnieju,

 • przeliczenia głosów i punktów dokona Komisja Turnieju,

 • wyniki głosowania zostaną ogłoszone bezpośrednio po zakończeniu głosowania i przeliczeniu głosów w dniu koncertu.

 

Nagrody

 1. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 4 000,00 zł brutto.

 2. Uczestnicy III etapu otrzymają nagrody rzeczowe w postaci 100 egz. płyt z nagranymi na żywo ich występami podczas Turnieju.

 3. Nagrody rzeczowe uczestnicy otrzymają do dnia 14.10.2016 r.

 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany wysokości, rodzaju i ilości nagród.

 

 Nagrody w ramach Międzynarodowego Turnieju Muzycznego „Kielce Rockują Tournament” dofinansowane są ramach dotacji  z budżetu Województwa Świętokrzyskiego, z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3,  w kwocie 8 000,00 zł

 

Do finałowego konkursu festiwalu KIELCE ROCKują zakwalifikowały się następujące zespoły:

 

-SLOW MOTION BULLET 
-CZWARTA KOLUMNA 
-CRYSTAL TENDOM 
-CARNIVAL HEARSE 
-BADYLE 
-STEEL FIRE 
-MARCIN KRUK BAND 
-THE BLUE SOCKS 
-AP BLUES 
-RASPBERRY HILLS 
-KASYNO
-MANFREDI & JOHNSON

 

Ponadto na listę rezerwową jury zakwalifikowało Blue Horizon. 
Gratulujemy! Jesteśmy przekonani, że 35-minutowy, autorski program każdego zespołu będzie znakomicie przygotowany.

 

  

Ogłaszamy 1 przegląd zespołów festiwalu KIELCE ROCKują 2016

Podczas 4 edycji festiwalu "KIELCE ROCKują" odbędzie się konkurs zespołów bluesowych i rockowych.
W konkursie są brane pod uwagę tylko AUTORSKIE kompozycje. Występy finałowe trwają po 35 minut.

W gali finałowej wystąpi 6 zespołów bluesowych i 6 zespołów rockowych.
Finał konkursu zespołów bluesowych - 3.09.2016 w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach
Finał konkursu zespołów rockowych - 4.09.2016 w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach

 

NAGRODY:
Nagroda główna w kategorii blues: 4000 PLN
Nagroda główna w kategorii rock : 4000 PLN
PONADTO - każdy z 12 zespołów zakwalifikowanych do gali finałowej otrzymuje:
1: Profesjonalne nagranie własnego koncertu
2: Produkcję, mix i mastering wykonany przez profesjonalne analogowe studio nagrań "United Records"
3: Profesjonalny projekt graficzny okładki płyty
4: Wydanie płyty w ilości 100 egz.

 

ETAPY KONKURSU:
1 ETAP 15.04 - 13.05.2016 - zgłoszenia zespołów drogą mailową (ckrockuja@gmail.com) wraz z 2 AUTORSKIMI utworami w formacie mp3 320kbps oraz linki do wideo (youtube.com).
2 ETAP 21.05 - 10.06.2016 - PÓŁFINAŁ - Głosowanie internautów w celu dokonania wyboru sześciu finalistów w obu kategoriach gali festiwalowej "KR".
3 ETAP GALA FINAŁOWA 3-4.09.2016, wybór zwycięzców obu kategorii konkursu.

 

Szczegółowe informacji wkrótce.
KIELCE ROCKują Team